7150. - Γενική έκθεσις προς την Α. Μεγαλειότητα τοΰ Υπουργού τών Εκ- κλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ. Χ. Χριστοπούλου περί της κατα- στάσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά το λήξαν σχολιακόν έτος 1855- 1856, μετά στατιστικών σημειοόσεων και παρατηρήσεων. Έν 'Αθήναις, εκ της τυπο- γραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Όδός Έρμου, 'Αριθ. 215. 1857. Εις 8ον, σ. 32. ΓΕΝ. Κ. G. 798, ΛΟΒ. Κ. II, IEEE. 244. -«·

Γενική έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενική έκθεσις