7144. - Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον 'Αμαρτωλών Σωτηρία, Περιέχον και Κανόνα Ίκετήριον εις την Ύπεραγίαν Θεοτόκον μετά τών Οίκων, και πολλών Θαυμάσιων τής αυτής Άειπαρθένου Κόρης. Συντεθέν εις κοινήν τών Γραικών διά- λεκτον παρά Άγαπίου Μοναχού τοΰ Κρητός, Τοΰ έν Άγίω "Ορει τοΰ "Αθω άσκή- σαντος. Έν Βενετία έκ τοΰ Ελληνικού τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1857 ΕΙς 8ον, α. 406. ΜΚΟΥ 253, ΒΠΘ 31049. *
Άγαπίου Μοναχού τοΰ Κρητός

Αμαρτωλών Σωτηρία,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αμαρτωλών Σωτηρία,