7143.-Βασίλειον τής Ελλάδος. Ύπουργεΐον Οικονομικών. Τελωνιακόν Δα- σμολόγιον. 'Αθήναι, έκ τοΰ Τυπογραφείου τής Κυβερνήσεως. 1857. ΕΙς 4<>ν, σ. 43. ΓΕΝ — *

Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Οικονομικών. Τελωνιακόν Δασμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Οικονομικών. Τελωνιακόν Δασμολόγιον