7142. -'Αφροδίτη Τών ερώτων, η ό υιός τοΰ Τιτιανοΰ, μυθιστόρημα νεώ- τατον, συγγραφέν γαλλιστι υπό Άλφρεδου Δεμουσέτου, μεταφρασθέν υπό Α. Κ. και εκδοθέν δαπάνη Κ. Φιλιππίδου. Έν 'Αθήναις, Τΰποις 'Αλεξάνδρου Γκαρπολά 1857. Εις 16»ν, σ. 79. Κουμανούδης 2,341. -*
Άλφρεδου Δεμουσέτου

Αφροδίτη Των ερώτων, η ο υιός του Τιτιανού,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αφροδίτη Των ερώτων, η ο υιός του Τιτιανού,