7141.- Αυγούστου Φάβρη 'Ιστορία της πολιορκίας Μεσολογγίου. (Έκ τοΰ Γαλλικού) υπό Σ. Α. Ζορμπά, Φοιτητοϋ τής Νομικής Σχολής τοΰ Όθ. Πανεπι- στημίου. Εκδοθείσα δαπάναις Δημητρίου Καψάλη. Άθήνησιν, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Παντελή. 1857. Εις 8ον, σ. ε' + 194 + 1 ά. ά. ΕΒΕ. 1ST. 1456, ΛΟΒ. Κ. 16/11, ΙΕΕΕ-.
Αυγούστου Φάβρη

Ιστορία της πολιορκίας Μεσολογγίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της πολιορκίας Μεσολογγίου