7140.-Α' Συνοδός τοΰ ΙΑ Κοινοβουλίου. Νομοσχέδιον περί παιδείας. Εις ςρύλλον, φ. 2 (0.43 Χ 0.61) άνευ τόπου και έτους, άλλ' έν Κέρκυρα, τφ 1857. IEEE—. *

Α' Συνοδός του ΙΑ Κοινοβουλίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Α' Συνοδός του ΙΑ Κοινοβουλίου.