7139. - τΑσμα νυμφικόν εν τη ίερα ευλογία τών νεόνυμφων κυρ. Σπυρίδω- νος Δαμήρι τοΰ 'Ιωάννου και κυρ. Αικατερίνης Μπουγδάνου τοΰ 'Ιωάννου, τη 27 'Απριλίου 1857. ε.π. Διευθύνεται προς τους αγαπητούς καις ειρηνικούς αδελφούς τοΰ άνωθεν νεόνυμφου κΰριον Χριστόδουλον και Κωνσταντΐνον. Μφ. εις 8<™. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1901. *¦
Παναγιώτου Βορρέως

Άσμα νυμφικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άσμα νυμφικόν