7135. -'Απολογισμός τών εξόδων της χρήσεως 1856. Τοϋ 'Υπουργείου των Οικονομικών. Εις 4»ν, σ. 142. "Άνευ έτους, άλλα πιθανώταχα τφ 1857. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 485.

Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1856. Του Υπουργείου των Οικονομικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογισμός των εξόδων της χρήσεως 1856. Του Υπουργείου των Οικονομικών