7134. - Άπάντησις της Γερουσίας εις τον κατά την εναρξιν της Α'. Συνό- δου της Ε'. Βουλευτικής περιόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον. Μφ. 0.22 χ 0.32, τοϋ 1857. Πρβλ. άρι». 7272. ΜΜΠ—. *

Απάντησις της Γερουσίας εις τον κατά την εναρξιν της Α'. Συνόδου της Ε'. Βουλευτικής περιόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις της Γερουσίας εις τον κατά την εναρξιν της Α'. Συνόδου της Ε'. Βουλευτικής περιόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον.