7133. - 'Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την εναρξιν της Α' Σχ'νόδου της Ε'. Βουλευτικής περιόδου εκφωνηθέντα Βασιλικόν λόγον. Μφ. 0.21 χ 0.30, τοΰ 1857. ΜΜΠ--. -Η-

Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την εναρξιν της Α' Συνόδου της Ε'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις της Βουλής εις τον κατά την εναρξιν της Α' Συνόδου της Ε'