7132. -'Απάντησις προς τον μικρομέγα άρχιριζοσπάστην Κυρ. Δημήτριον Καλλίνικον και σ\>ντροφίαν υπό Θεοδώρου Kαρρέρη. Έν Ζακι'ινθω, Τυπογραφεΐον δ Ζάκυνθος, Κο)νσταντίνου Ρωσσολίμου. 1857. Εις 8»ν, ο. 20. ΓΕΝ. Geogr. 3454. -Η·
Θεοδώρου Kαρρέρη

Απάντησις προς τον μικρομέγα αρχιριζοσπάστην Κυρ. Δημήτριον Καλλίνικον και συ;ντροφίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις προς τον μικρομέγα αρχιριζοσπάστην Κυρ. Δημήτριον Καλλίνικον και συ;ντροφίαν