7131. -'Απάντησις προς τον άμερόληπτον Σϋμβουλον της καταχτ)ονιώτητος. [έν τέλει:] Τη 27 Δεκεμβρίου 1856 Ε, Ε, ΙΙαύλος Ταβουλάρης. 'Εν Κεφαλληνία. Έκ τοΰ Τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία» 1857. Εις 8»ν, σ. 5. Πρβλ. άρι*. 7072. ΦΜ —. *
ΙΙαύλος Ταβουλάρης

Απάντησις προς τον αμερόληπτον Σύμβουλον της καταχθονιώτητος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις προς τον αμερόληπτον Σύμβουλον της καταχθονιώτητος.