7130. - Άπάντησις. Εις την εφημερίδα τοΰ Λονδίνου. Ό Έωθινός Ταχυ- δρόμος. Εις 8°ν, σ. 16, Διάφορα άρθρίδια έπ'ι διαφόρων θεμάτων και διαφόρων χρονολογιών, ων τό τελευταϊον τοϋ 1857, τοϋ Ζήση Σωτηρίου. ΛΕΥ—. *
Ζήση Σωτηρίου

Απάντησις. Εις την εφημερίδα του Λονδίνου. Ο Εωθινός Ταχυδρόμος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις. Εις την εφημερίδα του Λονδίνου. Ο Εωθινός Ταχυδρόμος.