7129.-Άνθολόγιον περιέχον τάς έν τφ μηνολογίφ ακολουθίας τών δεσπο- τικών καί θεομητορικών εορτών καί τών εορταζομενων αγίων, καί τινας τών έν τφ Τριωδίφ καί Πεντηκοσταρίω δεσποτικών εορτών, τά ένδεκα έωθινά Ευαγγέλια τάς τής Όκτωήχου αναστάσιμους ακολουθίας τάς εις αγίους μη έορταζομένους ανωνύμους άκο-

Ανθολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανθολόγιον