7128. - 'Ανασκευή τών παρά τοϋ Ν. Κοτζιά ιστορουμένων περί τών Ψαρια- νών πραγμάτων ύπό Δ. Τσαμαδού. Έν 'Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου τής Αυγής. 1857. ΕΙς 8°ν, φ. ι β.. ά. + σ. 58. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 4989, ΓΕΝ. Ind. 196, IEEE-. *
Δ. Τσαμαδού

Ανασκευή των παρά του Ν. Κοτζιά ιστορουμένων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή των παρά του Ν. Κοτζιά ιστορουμένων