7127. - Άνάμνησις τής 'Ιεράς στέψεως. Συγγραφεΐσα μεν Ρωσσιστί καί εκ- δοθείσα έν Μόσχα τω 1856 έτει, έξελληνισθεΐσα δε Ύπό Θεοδώρου Βαλλιάνου Συν- ταγματάρχου τών Γενικών Επιτελών τοϋ Στράτου τής Ελλάδος. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1857. Εις 8<>ν, α. 26. ΓΕΝ. Theol. 785, ΛΟΒ. Κ 1/11. *
Θεοδώρου Βαλλιάνου

Ανάμνησις της Ιεράς στέψεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανάμνησις της Ιεράς στέψεως.