7125-'Αλεξίου ΙΙάλλη Ίατροΰ Μελέται έπί της αρχαίας χωρονραφίας και ιστορίας τής 'Ηπείρου. Εις 4°ν, σ. 19. "Ανευ έτους, αλλά πιϋανώτατα τφ 1857. ΛΟΒ Κ 1/ΙΙ. *
Αλεξίου ΙΙάλλη

Μελέται επί της αρχαίας χωρογραφίας και ιστορίας της Ηπείρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μελέται επί της αρχαίας χωρογραφίας και ιστορίας της Ηπείρου