7121. -'Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος Μόδεστου, Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Συγγραφεϊσα μέν παρά Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός, και εκδοθείσα το πρώτον δι' αδείας τοΰ Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυ- ρίου Γρηγορίου' Νϋν δέ δι' εξόδων και επιμελείας Α. Σ. 'Αγαπητού, Προς χρήσιν και ώφέλειαν τών 'Ορθοδόξων Χριστιανών. Έν Πάτραις, Τυπογραφεΐον Α. Σ. 'Αγα- πητού. 1857. Εις 8ον, α. 32. Πρβλ. αριθ. 1117 και 5349. ΜΑΠ —. *
Άγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός

Ακολουθία του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μόδεστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μόδεστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων