7120. -'Ακολουθία τής Θείας Μεταλήψεως, Τεταγμένη καθώς ευρίσκεται εις τα παλαιά Ωρολόγια. Αΰτη μέν τάξις ή αρχαία, κατετάχθη κατά σεβαστήν εγκρι- σιν τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας' οΰτος δέ ό συνοπτικός τρόπος έπενοήθη διά το ευχρηστον, δ'χι μόνον ε'ις τον 'Ιερόν Κλήρον, αλλά και ε'ις κάθε οποιονδήποτε Όρθόδοξον Χχριστιανόν. Εκδίδεται Επιμέλεια και δαπάνη Στεφάνου Κ. Σκαθάρου τοΰ εξ 'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Ίω. Άγγελοποι»λου. 1857. Εις 16ον, σ. 63. ΜΙΒ 2210. *

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως