7119. - Ακολουθία τής 'Αγίας Ένδοξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας συν τή τής όσίας Θεοφανούς τής Βασιλίδος. Συντεθεΐσαι άμφότεραι υπό τίνος ευσεβούς έξεδόθησαν μέν το πρώτον τω 1808 ετει, αδεία τοΰ τότε πατριαρ- χεΰοντος άοιδίμου Κυρίου Γρηγορίου, Νϋν δέ το Δεύτερον επιμελώς διορίίωθεΐσαι, και προλεγόμενοι; έπαυξηθεϊσαι, εκδίδονται αδεία τοΰ Παναγιωτάτου ημών Δεσπότου τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου μετά τής περί αυτόν αγίας και ίεράς Συνόδου, υπό Λανιήλ 'Ιεροδιακόνου τοΰ εκ Μετζόβου Πορτάρη τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησίας προς χρήσιν τών Ευσεβών και 'Ορθοδόξων Χριστιανών Έν Κωνσταντι- νουπόλει έκ τοΰ πατριαρχικοί τυπογραφείου. 1857. Εις 4ον, ο. 2 ά. ά. + ι' + 65. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 490. ΑΑ. 2022, ΠΚ—, ΕΒΣ. θεολ. 14, ΜΕΥ-.--------- *

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία