7118. -'Ακολουθία Εις το έν τή πόλει Πάργη γεγονός ύπερφυές ί)αυμοί- σιον παρά τής άγιωτάτης εικόνος τής άειπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας ψαλλομένη

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία