7117.-Αισώπου βίος Συγγραφείς ύπό 'Ανδρέου Μουστοξύδου, Εξελληνι- σθείς δε Ύπό 'Ιωάννου Btpf3tt3l(otOO. Κέρκυρα τυπογραφεϊον Σχερία 1857 Είς 8°ν, φ. 2 ά. ά. + σ. β'+ 7 + 26 + 1 α. ά. ΕΒΕ. Ε. Φ. 2118, ΔΒΚ—. -*
Ανδρέου Μουστοξύδου

Αισώπου βίος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αισώπου βίος