7116. — Αί πολιτικαί όμολογίαι τής τοΰ Χ. Σολομοΰ ύ'ποψηφιότητος [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία. Έκ τοΰ Τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία» 1857. Είς 8°ν, σ. 14. Συντάκτης ό Kωνστ. Λομβάρδος. ΦΜ—. -*¦
Kωνστ. Λομβάρδος

Αί πολιτικαί ομολογίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αί πολιτικαί ομολογίαι