7115. -'Αγγλική εγκυκλοπαίδεια περιέχουσα συλλογήν εκλεκτών τεμαχίων εκ τών αρίστων "Αγγλων συγγραφέων, εϊς δε το τέλος σειράν επιστολών μετά γραμ- ματικών και έξηγητικών σημειώσεων προς χρήσιν τών προωρισμένων δι έμπόριον ύπό Γ. Πολίτου. Έν Σΰρω, τΰποις Μ. Π. Περίδου. 1857. Είς 8<>ν, σ. 119. Legrand 1896. -Κ·

Αγγλική εγκυκλοπαίδεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγλική εγκυκλοπαίδεια