7114. - Ώρολόγιον το μέγα Περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αΰτφ άκολου- θίαν, κατά την τάξιν τής 'Ανατολικής τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, και έξαιρέτως των υπο- κειμένων αυτή ευαγών μοναστηριών. Διορθωθέν και εις τρία μέρη διαιρεθέν υπό Βαρ- θολομαίου Κουτλθυμου3ί«νοϋ τοΰ Ίμβρίου ύφ' ου προσετέθη και σύντομος ιστορία πασών τών εορτών τοΰ δλου ένιαυτοϋ, και πολλών τών τοΰ μηνολογίου αγίων. "Εκδοσις νεωτέρα. Κατά την έκτην εκδοσιν τοΰ Φοίνικος γενομένη εν η προσετέθη επι τέλους και εΐδησις περ'ι τοΰ Φυλλαδίου τών διορθώσεων, τοΰ έν τή επομένη (σελ. ιγ'.) Πατρι- αρχική επιστολή αναφερομένου, επιμελέστερον και άκριβέστερον εκτελεσθείσα το τρίτον ύπό τών αύταδέλφων 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος τών Βελούδων. Έν Βενετία Έν. τοΰ Έλληνικοΰ Τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1856. Είς 4ον, α. ιδ' + 2 α. ά. 4- 536. Πρβλ. αριθ. 5346, 6614, 6154 και 6848. ΒΠΘ 30594.

Ωρολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωρολόγιον