7111. Χρηστομάθεια της 'Αγγλικής γλώσσης ύπό Σ. Ι. Κασημάτη, συνταχθείσα και περιλαμβάνουσα α', εύμέθοδον σειράν ποικίλων αναγνωσμάτων πεζοΰ τε και εμμέτρου λόγου, συλλεχθέντων έκ τών δοκιμωτερων "Αγγλων και 'Αμερικανών συγγραφέων, β' ε'ξήγησιν τών φράσεων διά σημειώσεων παρά πόδας τοϋ κειμένου, και γ', λεξιλόγιον παρηρτημένων έν τέλει και εξηγοΰν τήν τε σημασίαν και προφοράν εκά- στης λέξεως. Έν Σΰρω έκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου 1856. Είς 16ον, σ. 2-18. Τό λεξιλόγιον δέν περιέχεται. ΓΕ—. *
Σ. Ι. Κασημάτη,

Χρηστομάθεια της Αγγλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρηστομάθεια της Αγγλικής γλώσσης