7108. - Φήμη τοΰ λογιωτάτου δημοσίου διδασκάλου Ευαγγέλου Κολοκοτζά. 1856, τη 1 Σεπτεμβρίου ε. π. Παρά τοϋ υποφαινομένου άφιεροΰται τω κυρία; κυρίω Διονυσίω Ζέζα τοΰ Γεωργίου, [κάτω:] Τυπογρ. ό Παρνασσός. Μ φ. εις 4ον. Στίχοι Παναγκότοο Βορρέως. Legrand 1893. *
Ευαγγέλου Κολοκοτζά.

Φήμη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φήμη