7107. - 'Υπάρχεις; Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλα- ρά. 1856. Εις 16ον, σ. 12. Ποιήματα 1ΜΚ—.

Υπάρχεις;

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπάρχεις;