7106. Ύμνφδία εις την υπεραγίαν βεοτόκον συνταχθείσα παρά Θεοφάνους Ιερομόναχου Mελισσηνού τοΰ Λευκαδίου. — Έσημειώθη—Κΰριε. (Δαβίδ.) Έν Βε- νετία Έκ τοϋ Ελληνικού τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1856. Εις 8»ν, σ. 15. ΕΒΕ. Ν. Φ. 793Ε , ΒΒ—. *
ΘεοφάνουςΙερομόναχου Mελισσηνού τοΰ Λευκαδίου.

Υμνωδία εις την υπεραγίαν βεοτόκον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υμνωδία εις την υπεραγίαν βεοτόκον