7103. Τριφδιον κατανυκτικόν, περιέχον άπασαν την άνήκουσαν αύτώ άκο- λουθίαν τής αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου καϊ τοΰ Φαρισαίου, μέχρι τοΰ αγίου και μεγάλου Σαββάτου, μετά τών κατ' ήχον τριαδι- κών ΰμνων και φωταγωγικών στιχηρών τε καθισμάτων διαφόρων έν τω τέλει. "Εκδο- σις δευτέρα, έπιμελεία 'Ιωάννου και Σπυρίδωνος τών αυταδέλφων Βελούδων. Ένετίη- σιν 'Εκ τοΰ Έλληνικ )ΰ Τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 1856. Είς 4°ν μέγα, φ. 2 ά. ά. + σ. 454. Πρβλ. αριθ. 5338 καϊ 5597. ΜΑΠ —. -«¦

Τριώδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τριώδιον