7097. - Τό βδέλυγμα τής Έρημώσεως έν Κεφαλληνία. "Η ό ασεβής 'Αν- δρέας Τυπάλδος Λασκαράτος παρά Θεοδώρου Γ. Πεφάνη.— «Γεννηθήτωσαν — τους πό- νους αύτοΰ—» (Ψαλ. ρη'. 108).—Έν Κεφαλληνία. Τυπογραφεΐον Ή Κεφαλληνία 1856. Εις 8ον, σ. 16. ΦΜ—. *
Θεοδώρου Γ. Πεφάνη

Το βδέλυγμα της Ερημώσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το βδέλυγμα της Ερημώσεως