7096. Τό άνθοφόρον κάνιστρον, διήγημα ηθικόν μεταφρασθέν έκ τοϋ γαλλικοΰ υπό 'Ασπασίας Δελενάρδου. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις 'Ανδρέου Κορο- μηλά και Π. Πασπαλλή. 1856. Είς 12°ν, σ. 120. Κουμανούδης 2, 297. *
Ασπασίας Δελενάρδου

Το ανθοφόρον κάνιστρον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το ανθοφόρον κάνιστρον