7095. - Τενύτου Διοπτική (Perspective) Μεταφρασθεϊσα μεν έκ τοΰ Γαλλικοΰ υπό Πάνου Ν. Πλέσκα Γραμματέως τής Νομαρχίας τών Κυκλάδων, Εκδοθείσα δε δαπάνη Μ. Π. Περίδου και Α. Κριεζή. — «Τάς επιδόσεις.....εχόντων». Ίσοκρ. Εύαγ. Έγκωμ. Ή Διοπτική είναι το πηδάλιον τής ζωγραφικής. Λεονάρδος de Vinci. Χρησιμεύει up Ζωγράφω δσον ή (Ναυτική) πυξις τω πηδαλιούχω. Hagedorn. — Έν Έρμουπόλει, Έκ τής τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου. 1856 Είς 16<"', σ. ιγ'+ 70 + 6 ά ά., μετά 16 πινάκων.
Τενύτου

Διοπτική (Perspective)

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοπτική (Perspective)