7094. - Τά τρία άσματα τοΰ ' Αλεξάνδρου Σούτσου· 1 τέκνα γνήσια τών Έλληνα) ν. 2 Στην παλάμη ν και πάλιν το σπαθί. 3 πόλεμον εις τους απίστους, πολεμ. τονισθέντα εις μέλος εύρωπαϊκόν υπό Χ. Γ. Έτερον ςίαμα, ή μάλλον θρηνωδία τοΰ γήρατος. Τονισθέν εις μέλος άσιατικόν τεχνικώτατ. υπό Σ. Βλαχοπούλου. Και δυο έτερα ερωτικά. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαιδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πϋλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1856. Είς 8<>ν, σ. 31 + 1 ά. ά. ΕΒΕ. ΚΑΛΛ. 707D, ΓΕΝ. MGL. 472. *
Αλεξάνδρου Σούτσου

Τα τρία άσματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα τρία άσματα