7092. - Τά παράπονα των ανύπανδρων γυναικών. Έν Ζακύνθω, Τυπο- γραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσο- ποΰλου. 1856. Ε.ς 8°ν, σ. 8. Στίχοι. ΦΜ —. *

Τα παράπονα των ανύπανδρων γυναικών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα παράπονα των ανύπανδρων γυναικών.