7089. - Σύντομος Πραγματεία περί καταλληλότερου Σχηματισμού τοΰ 'Ελληνικού Τακτικού Στρατού. "Υπό Γεωργίου Σ. ΙΙρατσίκου. Ύπολοχ. τοΰ Μη- χανικοΰ, Ίππότου κ.τ.λ.—Τά χρηστά—μέγα. (Μένανδρος).—Άθήνησι Τΰποις Γε- ωργίου Έμ. Κοτσαμπασοπούλου. 1856. Είς 8°ν, σ. 4 ά. ά. + 40. -Η-
Γεωργίου Σ. ΙΙρατσίκου

Σύντομος Πραγματεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος Πραγματεία