7082. - Συμπολΐται! [κάτω:] ό Συμπολίτης Σας Ανδρέας Τερτσέτης. Μφ. 0.21 χ 0.29. Έν Ζακύνθφ, xfj 12 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Ανδρέας Τερτσέτης.

Συμπολίται!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται!