7078. - Συμπολΐται! εμφανιζόμενος πρώτην ήδη φοράν----[κάτω:] Ιωάννης 'Ιουλίου Δομενεγίνης. Μφ. 0.21 Χ 0.28. Έν Ζακύνθω, τχ) 12 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Ιωάννης'Ιουλίου Δομενεγίνης.

Συμπολίται! εμφανιζόμενος πρώτην ήδη φοράν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! εμφανιζόμενος πρώτην ήδη φοράν