7077. - Συμπολΐται!---[κάτω :] Έν Ζακΰνθω τήν 26 Νοεμβρίου 1856 Αν- δρέας Δ. Συγούρος. Μφ. 0.14x0.20. ΛΖ—. *
Αν-δρέας Δ. Συγούρος.

Συμπολίται!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται!