7076. - Συμπολΐται! - - - [κάτω :] Έν Ζακΰνθω τη 26 Νοεμβρίου 1856 'Αν- δρέας II. Πλαίσας. Μφ. 0.20x0.29. ΛΖ-. *
Αν-δρέας II. Πλαίσας.

Συμπολίται!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται!