7075. - Συμπολΐται! — [κάτω:] Έν Ζακΰνθω τήν 26 Νοεμβρίου 1856 Ό Συμπολίτης υποψήφιος Ριζοσπάστης Α. Θεριανός. Μφ. 0.14x0.20. IEEE—. *
Α. Θεριανός.

Συμπολίται!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται!