7073. - Συμπολΐται! "Αν αί έποχαι τοΰ σκότους------[κάτω:] Γεώργιος Σ. Στραβοπόδης. Μφ. 0.21x0.29. Έν Ζακύνθω, τό 15 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *
Γεώργιος Σ.Στραβοπόδης.

Συμπολίται! Αν αι εποχαί του σκότους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπολίται! Αν αι εποχαί του σκότους