7072. - Συμβουλή αμερόληπτου πολίτου Ζακυνθίου [κάτω:] Τυπογρα- φεΐον ό Ζάκυνθος, Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. Μφ. 0.29x041, τής 11 Δεκεμβρίου 1856. ΛΖ—. *

Συμβουλή αμερόληπτου πολίτου Ζακυνθίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμβουλή αμερόληπτου πολίτου Ζακυνθίου