7071.-Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων Τόμος Ε'. Έν Άι^ήναις, Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1856. Εις 16°ν, σ. 638. Ό ψευδότιτλος έχει ώς εξής:

Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή ωφελίμων και ψυχαγωγών αναγνωσμάτων