7070. - Συλλογή τών πολιτικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1855. Παράρτημα τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Έν 'Αθήναις έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου. 1856. Εις 8<>ν, σ. 943. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2691. #-

Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855