7069. - Συλλογή τών ποινικών αποφάσεων τοΰ 'Αρείου Πάγου τοΰ έτους 1855. Παράρτημα τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Έν 'Αθήναις έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου 1856. Εις 8<>ν, α 307. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2692. #¦

Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του έτους1855.