7066. - Στοιχειώδης 'Αριθμητική ύπό Γ. Άθ. Γεράκη προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων. "Εκδοσις έκτη. Έπιδιωρθωμένη Ύπό τοϋ Συντάκτου Εξεδόθη επιμέλεια και Δαπάναις 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατ' εγκρ. τοϋ επί τών Έκκλησιαστ. και τής Δημοσ. Έκπαιδ. "Υπουργ. και τής έπι τών διδακτικών βιβλίων Επιτροπής. Έν Αθήναις, Έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά τήν όδόν τοΰ Έρμου αριθ. 215. 1856. Εις 8°ν, α. 2 α. ά. + 89 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 3045, 3198, 4239, 4644, 5304 και 6116. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 2244.
Γ. Άθ. Γεράκη

Στοιχειώδης Αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Αριθμητική