7064. - Στοιχεία γραμμικής ιχνογραφίας. Τμήμα α', περιέχον το γεωγρα- φικόν διάγραμμα, Συνταχθεν ύπό 'Ιωάννου Δραΐκη. Επιστασία Γ. θ. ΙΙαγώνΐος. Εις
Ιωάννου Δραΐκη

Στοιχεία γραμμικής ιχνογραφίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία γραμμικής ιχνογραφίας.