7063.-Στηλίτευσις κατά τοΰ ασεβούς βιβλιαρίου έπιγραφομένου Τά μυστή- ρια τής Κεφαλληνίας, τοϋ 'Ανδρέου Τ. Λασκαράτου' εκδοθείσα τή συνδρομή τής αυ- τού πανιερότητος τοΰ μητροπολίτου κυρίου κυρίου Σπυρίδωνος τοϋ ιερού κλήρου και τοϋ ορθοδόξου λαού τής νήσου Κεφαλληνίας. Έν Κεφαλληνία, έκ τοϋ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. 1856 Είς 8<>ν, σ. 16. ΕΒΣ. Θεολ. 956, ΛΕΥ—. -Χ-

Στηλίτευσις κατά του ασεβούς βιβλιαρίου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στηλίτευσις κατά του ασεβούς βιβλιαρίου επιγραφομένου Τα μυστήρια της Κεφαλληνίας