7061.-Σοφίας 'Απάνθισμα έπεξεργασθέν καΐ εκδοθέν προς χρήσιν τών δη- μοτικών σχολείων ύπό Γεωργίου Πολυμερή. "Εκδοσις τρίτη. 'Εν Έρμουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή 1856 Είς 16°ν, σ. 112. Κουμανοΰδης 2,286. #¦

Σοφίας Απάνθισμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σοφίας Απάνθισμα